សូមជូនដំណឺងដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា​​ :   ចាប់ពីថ្ងៃទី26​ ដល់​ថ្ងៃទី2​ លេាកអ្នកនឺងទទួលបានកាដូរមានដូចជា​ ឆត្រ័ នឺង​ Ring នឺងមានវត្ថុអនុស្សារយ៏ផ្សេងៗទៀត. សូមអរគុណ​​ ៕Samsung Galaxy J7 & J5 2017   បានមកដល់ហើយ​​​​​​​  លេាកអ្នកអាចកុំម្ម៉ង់បាន​​    .Nokia ចេញសេរីថ្មីប្រើកម្មវិធី Android លេាកអ្នកអាចកំុម្ម៉ង់បាន...  BIG Promotion: Oppo F3 & F3 plus you can Pre-order now .        Promotion ពិសេស​  : ចាប់ពីថៃ្ងនេះរហូតដល់ថៃ្ង​​​ 1 ដល់ខែ​​​​ មិថុនា​​​ ​ឆ្នាំ 2017 រាល់អតិថិជនទិញទូរសព្ទ៏​​​​​ Model Samsung គ្រប់ប្រភេទនិងទទូលបាន ឆត្រ័មូយ​ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងបន្ថែមវត្ថុអនុស្សារយ៏ជាច្រើនទៀត។​

Apple
$1030
Detial
iPad Pro 12.9( 2017)
$505
Detial
OnePlus 5
$775
Detial
Apple iPad Pro 10.5 ( 2017 )
$265
Detial
Ipad mini 2 ( 3G )
Samsung
$275
Detial
Samsung Gear 360 (2017)
$135
Detial
Galaxy J2 Prime
$279
Detial
Galaxy J5 pro
$319
Detial
Galaxy J7 pro
Huawei
$699
Detial
P10 Plus
$530
Detial
P10
$579
Detial
Huawei P9 Plus
$469
Detial
Huawei P9
$199
Detial
A39
$229
Detial
A57
$489
Detial
Oppo f3plus black
$489
Detial
F3 plus
Nokia
$229
Detial
Nokia 6
$193
Detial
Nokia 5
$143
Detial
Nokia 3
$48
Detial
Nokia 3310
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO