សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Iphone7 plus

725 $

             32GB

Rose gold         =   740$

         Gold        =    740$

Matte black      =    760$

Jetblack = 725 $

           128GB

      Jet black     =  860$

Matte black      =   860$

Rose Gold        =   850$

         Gold        =    850$

              256GB

Matte black       =  900$

    Jet  black       =  890$

Rose Gold         =  890$

  • Descripton

Free : screen and appstore 

Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO