សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Iphone7

605 $

            32GB

Matte black = 605$

Rose gold    = 600$

         Gold   = 600$

          128GB

     Jet black = 690$

Rose gold    = 680$

         Gold   =  680$

Matte black =  690$

         256GB

     Jet black = 740$

Matte black = 745$

Rose gold    = 740$

        Gold    = 740$

 

  • Descripton

Free: screen and appstore

Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO