សូមជំរាបដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ចាប់ពីពេលនេះទៅរាល់ការទិញ Iphone11 Pro Max 64GB (ធារនារ) បូកជាមួយAir pords2 ឡើងទៅលក់បញ្ចេុះតំលៃសល់ត្រឹម68$ សំរាប់Air pords2។។  Tel: 012 95 3333/011/010 51 51 51. សូមអរគុណ ...

Camera Car HD
$35
Detial
HD tachograph
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO