សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

NVR
$455
Detial
DS-7732NI-I4
$395
Detial
DS-7716NI-I4
$435
Detial
DS-7732NI-E4/16P
$355
Detial
DS-7716NI-E4/16P
$195
Detial
DS-7608NI-E2/8P
$300
Detial
DS-7732NI-E4
$115
Detial
DS-7616NI-E2
$85
Detial
DS-7608NI-E2
$75
Detial
DS-7608NI-E1
$70
Detial
DS-7604NI-E1
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO