សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Dome camera Hikvison
$39
Detial
DS-2CE16D1T-ITM
$75
Detial
DS-2CE56D0T-VPIT3Z
$65
Detial
DS-2CE16F7T-ITZ
$39
Detial
DS-2CE56D7T-VPIR
$39
Detial
DS-2CE56D7T-IT3
$35
Detial
DS-2CE56D0T-ITM
$70
Detial
DS-2CE56D1T-VPIR3Z
$30
Detial
DS-2CE56DT-VPIR
$29
Detial
DS-2CE56D0T-IT3
$18
Detial
DS-2CE56D0T-ITP
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO