សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថាGALAXY S10 បានមកដល់ហើយ​ លោកអ្នកអាចPre-order ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភះឆ្នាំ2019នេះតទៅ Tell: 012 95 3333/010/011 51 51 51 សូមអរគុណ ៕

 

HikVision
$80
Detial
Ds-2CE16F7T -IT3Z
$52
Detial
DS-2CE16F7T-IR5
$49
Detial
DS-2CE16F7T-IT3
$45
Detial
DS-2CE16F7T-IR
$45
Detial
DS-2CE16F7T-IR5
$42
Detial
DS-2CE16F1T-IT3
$39
Detial
DS-2CE16F1T-IT
$75
Detial
DS-2CE12D9(T-A)
$68
Detial
DS-2CE16D7T-IR3Z
$42
Detial
DS-2CE16D7T-IR5
$39
Detial
DS-2CE16D7T-IR3
$35
Detial
DS-2CE16D7T-IR
$75
Detial
DS-2CE16D5T-(A)-VFIT3
$70
Detial
DS-2CE16D1T-IR3Z
$33
Detial
DS-2CE16D0T-IR5
$29
Detial
DS-2CE16D0T-IR3
$20
Detial
DS-2CE16D1T-IR
$18
Detial
DS-2CE16DOT-IRP
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO