សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

HikVision
$495
Detial
DS-7332HGHI-SH
$395
Detial
DS-7324/HGHI-SH
$335
Detial
DS-7316/HGHI-SH
$225
Detial
DS-7216HUHI-F2/N
$125
Detial
DS-7208HUHI-F2/N
$115
Detial
DS-7208HUHI-F1/N
$80
Detial
DS-7204HUHI-F1/N
$150
Detial
DS-7216HQHI-F2/N
$90
Detial
DS-7208HQHI-F2/N
$138
Detial
DS-7216HQHI-F1/N
$80
Detial
DS-7208HQHI-F1/N
$60
Detial
DS-7204HQHI-F1/N
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO