សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Apple
$180
Detial
Ipad mini
$620
Detial
Iphone 7plus
$390
Detial
Iphone 6s+
$320
Detial
Iphone 6s
$330
Detial
Iphone 6+
$140
Detial
Iphone 5s
$130
Detial
Iphone 5
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO