សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា​ :ចាប់ពីថ្ងៃទី04 ដល់​ថ្ងៃទី2​2 ក្នុងខែកញ្ញានេះ​  លេាកអ្នកអាចកក់ Samsung Galaxy Note8 បាន ហើយលេាកអ្នកអាចទទួលទូរសព្ទ៏បាននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញា  សូមជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ  ទំនាក់ទំនងតាមលេខ​ : 012 95 3333 .សូមអរគុណ​ 

 

Iphone
$1270
Detial
Iphone X
$865
Detial
Iphone 8 plus
$740
Detial
Iphone 8
$780
Detial
Iphone7 Red
$850
Detial
Iphone7 plus Red
$725
Detial
Iphone7 plus
$605
Detial
Iphone7
$470
Detial
iPhone 6S Plus Rose gold
$420
Detial
iPhone 6S rose gold
$420
Detial
iPhone 6 Plus
Copyright © 2015, Kirirom Phone Shop. All rights reserved Designed And Developed by PARROTSTUDIO